DỊCH VỤ

LINK

Cầu nối giữa tổ chức, doanh nghiệp và các ứng viên tiềm năng, nơi thành viên có thể kết nối, chia sẻ nhu cầu việc làm và nhu cầu tìm việc, mạng xã hội việc làm tương tác đầu tiền trên nền tảng Iot, được quy trình số hoá mở để tương tác trên Xlink cũng như trong hệ sinh thái Xixo Ecosystem…

Dự án khác

Xem tất cả

TV

Information and communication channel on Investment Projects, Investment Economics, Science and Technology, Startups and Innovations, World Economy, Vietnam Economy and Integration, Digitization and Technology 4.0.

Token

The simplest converter we can create a Blockchain environment for the revolution in Real estate, Construction, and Industry TKX Community Statement

Platform

Supermarket for real estate, construction, and industry, opened in all provinces and cities of Vietnam, providing comprehensive solutions for individuals and organizations who want to build and repair houses and construction or factories.