DỊCH VỤ

TOKEN

Đơn vị trao đổi đơn giản nhất mà chúng ta có thể tạo nên môi trường Blockchain cho cuộc cách mạng trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng và công nghiệp. Token X là đơn vị giá trị tài sản dùng chung, giao dịch ngang hàng và phân quyền cho cộng đồng bất động sản, xây dựng và sản xuất quy mô công nghiệp trên toàn thế giới. Sứ mệnh của Token X là đơn vị giá trị tài sản dùng chung, giao dịch ngang hàng và phân quyền cho cộng đồng bất động sản, xây dựng và sản xuất quy mô công nghiệp trên toàn thế giới.

Dự án khác

Xem tất cả

TV

Information and communication channel on Investment Projects, Investment Economics, Science and Technology, Startups and Innovations, World Economy, Vietnam Economy and Integration, Digitization and Technology 4.0.

Token

The simplest converter we can create a Blockchain environment for the revolution in Real estate, Construction, and Industry TKX Community Statement

Platform

Supermarket for real estate, construction, and industry, opened in all provinces and cities of Vietnam, providing comprehensive solutions for individuals and organizations who want to build and repair houses and construction or factories.